SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Občianska vybavenosť

Školstvo
V obci Karná je zriadené školské zariadenie, v ktorom je materská škola. Materská škola ma jednu triedu a v školskom roku 2018/2019 ju navštevuje 10 detí predškolského veku. Dôraz je kladený na materiálno technický stav školského zariadenia, na jeho neustále vylepšenie, či už z vlastných zdrojov, ale obec sa dlhodobo pokúša neúspešne čerpať prostriedky z fondov EU.
Základná školská dochádzka je zabezpečená vo vedľajšej obci Topoľovka. Základná škola Topoľovka č.1 je vzdialená od obce Karná 8 Km a navštevuje ju v priemere 40 žiakov z obce Karná.

Zdravotníctvo
Najbližšie zariadenie so zdravotnou starostlivosťou sa nachádza v okresnom meste Humenné vzdialenom 17 km od obce, kde je občanom poskytovaná základná i odborná zdravotná starostlivosť. Lekárenské odborné služby sú poskytované v meste Humenné, kde sú k dispozícii aj lekárne a nemocnica. Ďalšie zdravotné zariadenia sa nachádzajú v Medzilaborciach, Snine, Michalovciach

Telekomunikácie
Obec nie je napojená na káblovú televíziu, príjem televíznych a rozhlasových staníc je riešený individuálnym príjmom (terestriálne vysielanie, satelitné vysielanie). Internet je zabezpečený mobilnými telekomunikačnými operátormi a regionálnymi poskytovateľmi.

Zásobovanie plynom
Obec je plynofikovaná v plnom rozsahu a každý obyvateľ má možnosť sa napojiť na plyn.

Zásobovanie teplom
Zásobovanie obce teplom je riešené vykurovanie plynom ale aj individuálne v domových kotolniach väčšinou pomocou metódy spaľovania tuhých palív.

Vodné hospodárstvo
Obec nemá vybudovaný vlastný miestny vodovodný systém. Zásobovanie je riešené individuálne zo studní a aj gravitačným vodovodom.

Kanalizácia
Obec Karná nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť s čistiarňou odpadových vôd. Obyvatelia využívajú vlastné septiky a žumpy.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30