SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Vývoj obce

Demografia

Demografický vývoj  obce Karná za predchádzajúcich 10 rokov má kolísavú tendenciu  postupného zvyšovania, ako aj znižovania počtu obyvateľov medzi jednotlivými rokmi. Obec  v roku 2005 evidovala 447 obyvateľov , v roku 2011 to bolo 437 obyvateľov. Od roku 2011 zaznamenávame rast počtu obyvateľov na hodnotu 457 v roku 2015. Obec zaevidovala najvyšší prírastok obyvateľstva z roku 2013 na rok 2014, kde počet obyvateľov danej obce vzrástol o 9 obyvateľov čo tvorilo 2% z celkového počtu danej obce v uvedenom roku. Ostatné roky zaznamenávajú mierne rastúcu tendenciu postupného zvyšovania.

Národnostné zloženie obyvateľstva obce Karná je  jednoznačné V obci sú evidované 3 národností, z ktorých jednoznačne prevláda národnosť slovenská so svojimi 80,1%. Druhou najpočetnejšou národnosťou s percentuálnou hodnotou 13,4% je kategória rómskej národnosti. Tento údaj je jednoznačne prevládajúci aj v celkovom hodnotení národnostiach Prešovského kraja. Toto druhé najvyššie percento spomínanej národnosti je dôkazom, že obec eviduje rovnako ako aj obce s mestá Prešovského kraja, ako sú Veľká Lomnica, Poprad, Stará Lesná a pod. vysoký počet marginalizovaných skupín. Okrem vyššie spomínaných prevládajúcich národností sa v obci ešte eviduje jedna osoba národnosti maďarskej. Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov 2011 sa väčšina obyvateľstva prihlásila k slovenskej národnosti a iba 54 k rómskej, čo v konečnom dôsledku skresľuje reálny počet Rómov žijúcich v obci Karná. Reálny počet je 146 (k 25.6.2016 – zdroj Obecný úrad) čo je 31,9% teda tvorí vysoký podiel obyvateľstva v obci.

Tak ako je jednoznačný ukazovateľ národnosti, tak aj v ukazovateli vierovyznania prevláda jedna hlavná skupina a to rímskokatolíckej cirkvi čo je 89,5 % obyvateľov. Obyvateľstvo sa prihlásilo v roku 2011 podľa SODB (sčítanie obyvateľstva, domov a bytov) aj ku  gréckokatolíckemu vierovyznaniu a k Apoštolskej cirkvi. Tieto dve skupiny spolu tvoria len 3,6%. U 6,8% obyvateľov nebolo zistené vierovyznanie, alebo ho neuviedli.

FAKTY:

 • Mierne rastúca tendencia počtu obyvateľstva má rozvojový potenciál obce v sociálnej aj ekonomickej oblasti.
 • Znižovanie počuť detí do 4 rokov do roku 2015 môže viesť k starnutiu obyvateľstva ako aj u iných obcí Slovenska
 • Zvyšovanie sa hodnoty prirodzeného úbytku obyvateľstva v obci spôsobené klesajúcou tendenciou pôrodnosti – ide o tzv. trendové správanie sa obyvateľstva v súčasnom modernom svete
 • Staršie vekové kategórie majú stúpajúcu tendenciu avšak mladšie vekové skupiny klesajú čo môže spôsobiť starnutie obyvateľstva v nasledujúcich rokoch
 • Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva – hlavne prevláda obyvateľstvo bez školského vzdelania a základné vzdelanie
 • Jednoznačne prevládajúce vierovyznanie (rímskokatolícke) ako aj národnosť (slovenská)
 • Veľké zastúpenie obyvateľstva pracujúcich ako zamestnanci, nízke ukazovatele podnikateľov

 

Ekonomický rozvoj

Rozdiely v jednotlivých sektoroch a odvetviach v rámci obce sú značne viditeľné. V celom území je rovnomerne zastúpenie terciárneho sektora reprezentovaného hlavne remeselnou činnosťou a ostatnými službami. Sekundárny sektor je najviac zastúpený stavebníctvom  (uskutočňovanie stavieb a ich zmien) chemickým priemyslom (chemické závody v Humennom). Najvyšším podielom je zastúpený primárny sektor, prevažne poľnohospodárstvom a súvisiacimi službami. Nepriaznivá ekonomická situácia je poznamenaná excentrickou polohou a dopravnou neprístupnosťou, ťažkou adaptabilitou na trhové podmienky, rozpad východných trhov. Nedostatočné podnikateľské prostredie a nedostupnosť rozvojových úverov spôsobil recesiu hospodárstva. Priemysel je značne obmedzený, ma monoštrukturálnu základňu s niekoľkými nosnými formami orientovanými prevažne na odvetvie strojárstva, odevníctvo, spracovanie dreva a potravinárstvo.

Karná je vzdialená  od okresného mesta  15 km a od krajského mesta 70 km. Veľká časť obyvateľstva teda dochádza do práce do okresného mesta (chemický priemysel) . Na zamestnanosť vo veľkej miere vplýva v dnešnej dobe hlavne celosvetová hospodárska kríza.

V území sa nachádza dostatočné množstva podnikateľských subjektov so stúpajúcim vývojom. Väčšinou sa jedná o podnikajúce fyzické osoby. Najviac podnikov v území možno zaradiť do kategórie mikropodnikov. Z hľadiska diverzifikovania je možné uvažovať najmä o poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sú v území stabilizované, avšak súčasná situácia v poľnohospodárstve ovplyvnená nízkymi výkupnými cenami núti poľnohospodárov  rozmýšľať o diverzifikácii svojich činnosti smerom k iným aktivitám. Vzhľadom na potenciál územia je veľkou perspektívou smerovať diverzifikáciu smerom k aktivitám cestovného ruchu. Podnikatelia si v ostatnom období vybudovali zázemie pre možnosť ďalšieho investovania, aj s možnosťou investovania do iných aktivít, v akých doposiaľ podnikajú.

Environmentálny rozvoj

Poľnohospodárska pôda tvorí 67,89% a nepoľnohospodárska pôda 32,10% výmery územia. Najväčší podiel na území má orná pôda, ktorá tvorí 32,39% územia. Z poľnohospodárskeho hľadiská územie spadá do výrobnej oblasti s vhodnými podmienkami pre pestovanie obilnín, okopanín, krmovín a rozvoj živočíšnej výroby. V obci sú vybudované veľké poľnohospodárske objekty. Významný podiel majú aj trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky. Lesy v katastri obce Karná sú listnaté (dub, buk) Rozlohou lesnej pôdy a objemom drevnej hmoty sú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj lesného hospodárstva. Tieto plochy tvoria veľký potenciál pre využitie v cestovnom ruchu – najmä vidiecky turizmus, ktorý v súčasnej dobe je zastúpený len v malej miere. Hornaté územie s lesnými a trávnatými porastami je predurčené na vytýčenie turistických trás a prípadne cyklotrás.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7,00 - 15,00
 • Ut: 7,00 - 15,00
 • St: 7,00 - 16,30
 • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
 • Pi: 7,00 - 13,30