Výzva na predloženie cenových ponúk

Výzva na predloženie ponuky-zákazka s nízkou hodnotou:
„Rekonštrukcia objektu bývalej Požiarnej stanice v obci Karná“