Úradne hodiny Pondelok až Piatok:
7.00 - 15.00 hod.
Telefón +421 57 7795 246, +421 915 933 756
Email info@karna.sk obec.karna@gmail.com

Občianska vybavenosť

Školstvo
V obci Karná je zriadené školské zariadenie, v ktorom je materská škola. Materská škola ma jednu triedu a v školskom roku 2015/2016 ju navštevuje 11 detí predškolského veku. Dôraz je kladený na materiálno technický stav školského zariadenia, na jeho neustále vylepšenie, či už z vlastných zdrojov, ale obec sa dlhodobo pokúša neúspešne čerpať prostriedky z fondov EU.
Základná školská dochádzka je zabezpečená vo vedľajšej obci Topoľovka. Základná škola Topoľovka č.1 je vzdialená od obce Karná 8 Km a navštevuje ju v priemere 40 žiakov z obce Karná.

Zdravotníctvo
Najbližšie zariadenie so zdravotnou starostlivosťou sa nachádza v okresnom meste Humenné vzdialenom 17 km od obce, kde je občanom poskytovaná základná i odborná zdravotná starostlivosť. Lekárenské odborné služby sú poskytované v meste Humenné, kde sú k dispozícii aj lekárne a nemocnica. Ďalšie zdravotné zariadenia sa nachádzajú v Medzilaborciach, Snine, Michalovciach

Verejné inštitúcie a služby
Na území obce prevádzkuje Laborec n.o. denný stacionár, ktorý poskytuje sociálne služby dôchodcom v obcí Karná.
Na území obce sa nenachádza žiaden domov dôchodcov, domov sociálnych služieb ani detský domov. Pre obyvateľov si tieto zariadenia dostupné v meste Humenné, alebo v iných menej alebo viac vzdialených mestách.

Telekomunikácie
Obec nie je napojená na káblovú televíziu, príjem televíznych a rozhlasových staníc je riešený individuálnym príjmom (terestriálne vysielanie, satelitné vysielanie). Internet je zabezpečený mobilnými telekomunikačnými operátormi a regionálnymi poskytovateľmi.

Zásobovanie plynom
Obec je plynofikovaná v plnom rozsahu a každý obyvateľ má možnosť sa napojiť na plyn.

Zásobovanie teplom
Zásobovanie obce teplom je riešené vykurovanie plynom ale aj individuálne v domových kotolniach väčšinou pomocou metódy spaľovania tuhých palív.

Vodné hospodárstvo
Obec nemá vybudovaný vlastný miestny vodovodný systém. Zásobovanie je riešené individuálne zo studní a aj gravitačným vodovodom.

Kanalizácia
Obec Karná nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť s čistiarňou odpadových vôd. Obyvatelia využívajú vlastné septiky a žumpy.

 

 

Tieto stránky používajú cookies a prezeraním týchto stránok súhlasíte s ich využivaním